Όροι Χρήσης

H ιστοσελίδα της εταιρείας μας, www.carnel.gr, λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

H ιστοσελίδα www.carnel.gr, προσφέρει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες και οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών, μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

1. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.carnel.gr ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με την «ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.» με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα της «ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.», κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

2. Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο www.carnel.gr, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), τυχόν ψηφιακό αρχείο, πληροφορίες και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της «ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.» και της ιστοσελίδας της εταιρείας, www.carnel.gr, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, ή φυσικού προσώπου, εμπόρου ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της «ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.».

3. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας και στις περιπτώσεις που επικοινωνούν οι χρήστες με την «ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.» είναι εμπιστευτικές και αξιολογούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ιστοσελίδας www.carnel.gr και την ορθότερη κάθε φορά τεχνική υποστήριξή της.

4. Παραίτηση από ευθύνη

Η «ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.» δηλώνει ρητά και ο χρήστης αποδέχεται ότι όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα www.carnel.gr προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση, διερεύνηση και πληροφόρησή του, απαγορευμένης ρητά οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσής του. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.carnel.gr διατίθεται «ως έχει» και «ως βρίσκεται» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οιουδήποτε είδους ως προς την εξακολούθηση της ισχύος του, την πληρότητα της ενημέρωσής του, την έγκυρη επικαιροποίηση και δημοσίευσή του.

5. Δικαίωμα Αλλαγών

Η «ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην ιστοσελίδα της www.carnel.gr, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης και Αποδοχής Cookies οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

6. Συνδέσεις με διαδικτυακές διευθύνσεις τρίτων

Οι επιλεγείσες συνδέσεις με διαδικτυακούς τόπους τρίτων σχεδιάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Επιτρέπουν την έξοδό του από τη δικτυακή διεύθυνση της www.carnel.gr, και την είσοδό του σε άλλους συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, που όμως, δεν τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της «ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.». Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των εκάστοτε ιδιοκτητών τους. Η «ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.» δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών τους, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της «ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.», είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από τους διαδικτυακούς αυτούς τόπους.

7. Περιορισμός Ευθύνης

Η «ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.» χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην διαδικτυακή της διεύθυνση www.carnel.gr, να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς.

Η «ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε.» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας www.carnel.gr. Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα σύμβαση χρήσεως διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια Δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων, καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσεως ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

9. Cookies

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν μια ιστοσελίδα έχει έδρα στην Ε.Ε ή απευθύνεται στους κατοίκους της, πρέπει να δηλώνει στους χρήστες, ότι χρησιμοποιεί cookies. Επίσης πρέπει να δικαιολογεί το σκοπό της χρήσης τους και να ζητά την άδεια του χρήστη για την δημιουργία των cookies στο σύστημα του.

9.1 Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε τον όρο “cookies” ως ένα συγκεντρωτικό όρο για να περιγράψουμε τεχνικές όπως cookies, Flashcookies και webbeacons.

Τα cookies χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για να εξασφαλιστεί ότι η επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα  μας είναι όσο το δυνατόν πιο εύχρηστη, καθώς και για τυχόν διαφημιστικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των μελλοντικών επισκέψεών σας σε άλλους ιστότοπους.

Κατά καιρούς, ένα αρχείο cookie ενδέχεται να τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα αυτού του δικτυακού τόπου ή/και των υπηρεσιών μας προς εσάς. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα έτσι ώστε να δέχονται τα cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για να αρνηθείτε όλα τα cookies ή για να ειδοποιείστε όποτε στέλνεται κάποιο cookie. Αν απενεργοποιήσετε τη λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται στην διαδικτυακή μας τοποθεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ ορισμένες «σελίδες» μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

Η διάρκεια αποθήκευσης πληροφοριών εξαρτάται από τον τύπο του cookie που χρησιμοποιείται. Τα cookies συνόδου λειτουργίας λήγουν όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ τα μόνιμα cookies έχουν συνήθως ημερομηνίες λήξης που κυμαίνονται μεταξύ δύο μηνών και μερικών ετών. Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο το χρήστη.

9.2 Σκοποί χρήσης

Η χρήση ορισμένων cookies είναι απαραίτητη για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών στον δικτυακό μας ιστότοπο και θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Αυτά τα cookies είναι ουσιαστικά για τη λειτουργία του δικτυακού ιστότοπου και είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε μια ευχάριστη εμπειρία όταν επισκέπτεστε την διαδικτυακή μας ιστοστελίδα.

Τέτοια Cookies είναι:

  • Cookies που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Για παράδειγμα τέτοια cookies είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη.
  • Cookies που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του χρήστη σε τμήματα της σελίδας που απαιτούν αυθεντικοποίηση.
  • Cookies με πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player «cookies», κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα «cookies» που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης
  • Cookies της Google για την προβολή χαρτών
  • Cookies του Youtube για την προβολή βίντεο από το youtube.com

Tα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου του προσωπικού του υπολογιστή.

9.3 Πώς μπορώ να δω ή να διαγράψω τα cookies

Προκειμένου να διαγράψετε τα προσωρινά αρχεία και τα cookies, είναι καλύτερα να συμβουλευτείτε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε.

Πληροφορίες σχετικά με τα cookies και το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet:

Mozilla Firefox – Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τα cookies
https://support.mozilla.org/el/kb/enisxymenh-prostasia-apo-katagrafh-firefox?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=el

Google Chrome Διαχείριση – cookies και δεδομένων ιστότοπου
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Microsoft Internet Explorer – Cookies: συνήθεις ερωτήσεις
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=Delete%20all%20cookies%201%20Open%20Microsoft%20Edge%20and,other%20site%20data%2C%20and%20then%20select%20Clear%20now

https://el.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookies